Zasady wydawania zezwoleń zagranicznych
na wykonywanie MTD w 2002 roku

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > ważność zezwoleń z 2002 roku <  
 

 

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Wydawanie zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy.
 3. Wydawanie zezwoleń zagranicznych na przewóz osób.
 4. Zezwolenia/Zaświadczenia na przewozy dla potrzeb własnych.
 5. Zwrot wykorzystanych zezwoleń.
 6. Postanowienia końcowe.
 7. Terminy odbioru zezwoleń w 2002 roku.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

   
 1. Komunikat określa warunki wydawania zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy w 2002 roku.
 2. Zezwolenia zagraniczne oraz zaświadczenia uprawniające do wykonywania przewozów na potrzeby własne otrzymane wydaje się przedsiębiorcom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z dnia 30 października 2001 r./.

§ 2.

 1. Dokonywanie czynności związanych z dystrybucja zezwoleń zagranicznych oraz jednorazowych zaświadczeń uprawniających do wykonywania przewozów na potrzeby własne odbywa się w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego, zwanym dalej BOTM, oraz w organizacjach upoważnionych przez Ministra Infrastruktury na zasadach określonych w porozumieniach zawartych pomiędzy BOTM a tymi organizacjami. Organizacje zobowiązane są do stosowania w stosunku do przewoźników korzystających z ich usług w zakresie objętym niniejszym Komunikatem warunków w nim określonych.
 2. Wykaz organizacji uprawnionych do wydawania zezwoleń dostępny jest w BOTM.

 

Rozdział II

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH NA PRZEWÓZ RZECZY

§ 3.

 1. Przedsiębiorca ma prawo poboru zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy jeśli posiada licencję przewozową na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy z obszarem ważności obejmującym kraj wystawiający zezwolenie, obejmującą pojazd, którego wjazd na terytorium tego kraju wymaga zezwolenia /pojazd uprawniający/.
 2. Zezwolenia limitowane w okresach miesięcznych lub kwartalnych odbierane będą przez przewoźników odpowiednio do 25 dnia miesiąca lub do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału, za który przypada limit, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy do dnia określonego w załączniku Nr 1 do Komunikatu, pod rygorem utraty nieodebranych zezwoleń.
 3. Szczegółowe warunki przekazywania zezwoleń organizacjom upoważnionym przez Ministra Infrastruktury do ich dystrybucji określone zostaną odrębnie przez Dyrektora BOTM w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Transportu Samochodowego, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Komunikacie oraz zasady równości w dostępie do wydawanych zezwoleń zagranicznych. Liczba przekazywanych zezwoleń ustalana będzie proporcjonalnie i odpowiednio do liczby członków posiadających licencje przewozowe odpowiedniego rodzaju i liczby pojazdów uprawniających.
 4. Ostateczny termin poboru limitów zezwoleń reglamentowanych, wymienionych w § 5, upływa z dniem 15 listopada 2002 r.

§ 4.

 1. W 2002 roku ustala się następujące limity poboru zezwoleń jednorazowych niemieckich:

 1. zezwolenia ogólne nieekologiczne wydawane będą w liczbie 3 szt. miesięcznie na każdy uprawniający pojazd nieekologiczny, w pierwszych sześciu miesiącach roku i  2 szt. miesięcznie w drugiej połowie roku, z możliwością jednorazowego pobrania limitu przypadającego na dwa miesiące;
 2. zezwolenia ogólne ekologiczne wydawane będą w liczbie 4 szt. miesięcznie na każdy uprawniający pojazd, spełniający normy EURO1, w pierwszych trzech kwartałach roku i 3 szt. miesięcznie w czwartym kwartale, z możliwością jednorazowego pobrania limitu przypadającego na dwa miesiące;
 3. zezwolenia ogólne EURO2+S wydawane będą w liczbie 5 szt. na każdy uprawniający pojazd, spełniający normy EURO2, w pierwszych trzech kwartałach roku i 4 szt. miesięcznie w czwartym kwartale, z możliwością jednorazowego pobrania limitu przypadającego na dwa miesiące;
 1. Maksymalna liczba jednorazowych zezwoleń niemieckich będąca w posiadaniu przewoźnika nie może przekroczyć należnego mu dwumiesięcznego limitu tych zezwoleń

 2. Pobór zezwoleń w ramach limitu przypadającego na dany miesiąc może następować sukcesywnie, w miarę rozliczania zezwoleń poprzednio pobranych, z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 2.
 3. Wydawanie zezwoleń niemieckich przypadających na dany okres odbywa się w terminach określonych w załączniku Nr 1 do Komunikatu.

§ 5.

Wysokości limitów niżej wymienionych zezwoleń reglamentowanych ustalone zostały w oparciu o przeznaczenie co najmniej 85% wysokości przyznanego kontyngentu zezwoleń na ustalenie rocznych limitów dla przedsiębiorców posiadających uprawniający pojazd:

 1. limit zezwoleń austriackich oraz włoskich loco, dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 95% zezwoleń pobranych w 2001 roku w ramach limitu i na podania, z wyłączeniem zezwoleń pobranych po dniu 15 listopada 2001r.;
 2. limit zezwoleń francuskich ogólnych dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 85% zezwoleń pobranych w 2001 roku w ramach limitu i na podania, z wyłączeniem zezwoleń pobranych po dniu 15 listopada 2001 r.;
 3. limit zezwoleń węgierskich ogólnych dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 85% zezwoleń węgierskich ogólnych pobranych w 2001 roku w ramach limitu i na podania do dnia 15 listopada 2001r. zwiększonej o ilość odpowiadającą 35% zezwoleń węgierskich ogólnych płatnych pobranych do dnia 15 listopada 2001 r.;
 4. limity zezwoleń Rosja kr-3, Włochy kr-3 UE, Włochy kr-3 poza UE oraz Szwecja kr-3 dla poszczególnych przewoźników ustala się w wysokości odpowiadającej 90% zezwoleń pobranych w 2001 roku w ramach limitu i na podania, z wyłączeniem zezwoleń pobranych po dniu 15 listopada 2001 r.;

   

§ 6.

 1. Roczne limity zezwoleń wymienionych w § 5., przypadające przewoźnikom w 2002 roku podzielone są na poszczególne jego kwartały. Maksymalna liczba zezwoleń danego rodzaju będących w posiadaniu przedsiębiorcy, wymienionych w § 5., nie może przekroczyć:

 1. w przypadku przewoźników posiadających do 4 pojazdów uprawniających do ich poboru 3 szt. na każdy uprawniony pojazd,
 2. w przypadku przewoźników posiadających powyżej 4 pojazdów uprawniających do ich poboru 12 szt. na pierwsze 4 pojazdy i po 2 szt. na każdy kolejny uprawniony pojazd.
 1. Pobór kolejnych zezwoleń z limitu danego kwartału, jak również kolejnych kwartałów może następować sukcesywnie w miarę rozliczania zezwoleń poprzednio pobranych z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 1.

§ 7.

Zezwolenia Czechy kr-3, Finlandia kr-3, Francja kr-3, Grecja kr-3, Norwegia kr-3, Rumunia kr-3, Słowacja kr-3, Włochy porty i Włochy tranzyt wydawane będą na indywidualne wnioski, w ramach posiadanych przez BOTM możliwości wynikających z przyznanych kontyngentów, na podstawie udokumentowanych zleceń lub umów przewozowych, przedłożonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski.

§ 8.

   

 1. Zezwolenia zagraniczne Belgia loco, Dania loco, Holandia ogólne, Norwegia ogólne, Francja tranzyt, oraz Francja tranzyt ekologiczne, Węgry ogólne płatne, Węgry kr-3 wydawane będą:
 1. dla przewoźników posiadających do 4 pojazdów uprawniających do ich poboru w liczbie 2 szt. na każdy z tych pojazdów,
 2. dla przewoźników posiadających powyżej 4 pojazdów uprawniających do ich poboru w liczbie 8 szt. na pierwsze 4 pojazdy i po 1 szt. na każdy kolejny taki pojazd.
 3. Zezwolenia portugalskie wydawane będą:
 4. dla przewoźników posiadających do 2 pojazdów uprawniających do ich poboru w liczbie 1 szt. na każdy z tych pojazdów.
 5. dla przewoźników posiadających powyżej 2 pojazdów uprawniających do ich poboru w liczbie 2 szt. na pierwsze 2 pojazdy i po 1 szt. na każde kolejne 4 takie pojazdy.
 1. Maksymalna liczba zezwoleń będąca w posiadaniu przewoźnika nie może przekroczyć jednorazowego limitu poboru.
 2. Pobór następnych zezwoleń może następować w miarę rozliczania poprzednio pobranych, wykorzystanych zezwoleń, z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 3.

   

§ 9.

   

 1. Wszystkie jednorazowe zezwolenia, poza zezwoleniami wymienionymi w § 4-8, wydawane będą w liczbie 4 szt. na każdy pojazd uprawniający.
 2. Pobór następnych zezwoleń może nastąpić po rozliczeniu wykorzystanych zezwoleń, z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 1.

   

§ 10.

 1. Pozostała pula zezwoleń reglamentowanych, z wyjątkiem zezwoleń niemieckich oraz węgierskich, stanowiąca nadwyżkę kontyngentu nad łącznym limitem, ustalonym zgodnie z zasadami określonymi w § 4-8 oraz zezwolenia, które nie zostaną przez przewoźników odebrane w terminie, stanowi rezerwę interwencyjną pozostającą w dyspozycji Dyrektora Departamentu Transportu Samochodowego Ministerstwa Infrastruktury i Dyrektora BOTM.
 2. W indywidualnych i szczególnych przypadkach przewoźnicy mogą zwracać się do Dyrektora Departamentu Transportu Samochodowego lub Dyrektora BOTM o dodatkowy przydział zezwoleń dla realizacji udokumentowanych zleceń i umów przewozowych. Podania takie wraz z załączonymi zleceniami lub umowami w języku polskim lub przetłumaczonymi na język polski, będą na bieżąco, nie później niż w terminie pięciu dni od dnia ich złożenia, rozpatrywane przez Dyrektora BOTM lub Dyrektora Departamentu Transportu Samochodowego MI, aż do wyczerpania puli tych zezwoleń.
 3. Zezwolenia z puli, o której mowa w ust. 1, będą przyznawane jedynie przedsiębiorcom nie posiadającym, w dniu składania podania, prawa do poboru zezwoleń w ramach limitu danego rodzaju zezwoleń.

Rozdział III

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH NA PRZEWÓZ OSÓB

§ 11.

 1. Przedsiębiorca ma prawo poboru zezwoleń zagranicznych na przewóz osób jeśli posiada licencję na międzynarodowy przewóz osób obejmującą kraj wydający zezwolenie, a wykonywany przewóz wymaga stosownego zezwolenia.
 2. Zezwolenie Austria autobus wydawane będzie w liczbie 3 szt. na każdy pojazd uprawniający.
 3. Inne zezwolenia jednorazowe na przejazdy okazjonalne lub na wjazd autobusu pustego wydawane będą w liczbie 1 szt. na każdy pojazd objęty licencją przewozową na przewóz osób z obszarem ważności obejmującym dany kraj.
 4. Zezwolenia wahadłowe wydawane będą zgodnie z decyzjami wydanymi przez Dyrektora Departamentu Transportu Samochodowego.

   

Rozdział IV

ZEZWOLENIA/ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DLA POTRZEB WŁASNYCH

§ 12.

 1. Pobór zezwoleń zagranicznych oraz zaświadczeń na potrzeby własne, wydawanych na podstawie umów międzynarodowych, może mieć miejsce po zarejestrowaniu przedsiębiorcy w rejestrze BOTM.
 2. W celu wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca winien dostarczyć do BOTM następujące dokumenty:
 1. zaświadczenie wydane na podstawie art. 33 ustawy o transporcie drogowym przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy, potwierdzające zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.
 2. dowody rejestracyjne pojazdów samochodowych, (w przypadku pojazdu nie będącego własnością przedsiębiorcy-również dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem);
 3. kserokopie decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.

 

§ 13.

 1. Przedsiębiorcę wykonującego przewozy dla potrzeb własnych obowiązują takie same zasady przyznawania i rozliczania pobranych zezwoleń jak przewoźników posiadających licencję z tym, że odnoszą się one do pojazdów zgłoszonych do ewidencji BOTM z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Zwrot zaświadczeń nie jest wymagany.
 2. Przedsiębiorcy wykonującemu przewozy dla potrzeb własnych zezwolenia reglamentowane wydawane będą wyłącznie na indywidualne wnioski składane wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę wykonania przewozu.
 3. Zezwolenia zagraniczne będą wydawane przedsiębiorcom wykonującym przewozy dla potrzeb własnych w ramach istniejących możliwości. W przypadku znacznego wyczerpania kontyngentu, Dyrektor BOTM lub Dyrektor Departamentu Transportu Samochodowego może odmówić wydania zezwolenia zagranicznego przedsiębiorcy wykonującemu te przewozy.

   

§ 14.

Przewozy ładunków dla potrzeb własnych do Niemiec, Belgii, Holandii, Szwecji, Estonii i Litwy oraz przewozy osób do Austrii, wykonywane są na podstawie zaświadczeń, wydawanych przez BOTM, na mocy umów międzynarodowych.

Rozdział V

ZWROT WYKORZYSTANYCH ZEZWOLEŃ

§ 15.

Zobowiązuje się przewoźników do sukcesywnego zwracania wykorzystanych zezwoleń zagranicznych .

§ 16.

 1. Zobowiązuje się przewoźników do zwrotu wszystkich zezwoleń reglamentowanych pobranych w 2001 roku do dnia 1 marca 2002r.
 2. W przypadku nie zwrócenia do BOTM zezwoleń reglamentowanych pobranych w 2001 roku w terminie określonym w ust. 1, zmniejszona zostanie przysługująca przewoźnikowi w 2002r. pula zezwoleń na dany kraj o dwukrotną liczbę nie zwróconych zezwoleń.
 3. W przypadku zwrotu nie wykorzystanych zezwoleń reglamentowanych zmniejszona zostanie przysługująca przewoźnikowi w 2002r. pula zezwoleń na dany kraj o liczbę zwróconych, nie wykorzystanych zezwoleń.
 4. Rozliczenie nie zwróconych zezwoleń reglamentowanych pobranych w 2002 roku może nastąpić w trakcie roku na zasadach określonych w ust. 2.
 5. Wnioski o nie stosowanie sankcji, o których mowa w ust. 2-4, będą rozpatrywane indywidualnie na uzasadniony wniosek przewoźnika.

   

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

 1. Przedsiębiorca ma obowiązek stemplowania zezwoleń pieczęcią firmy przy ich odbiorze w jednostce uprawnionej do wydania tych zezwoleń.
 2. Przewoźnik nie może odstępować pobranych zezwoleń innym przedsiębiorcom. W uzasadnionych przypadkach, przed pobraniem zezwoleń, przedsiębiorca może wystąpić o przeniesienie należnego mu limitu zezwoleń na rzecz innego przedsiębiorcy.
 3. W przypadku ujawnienia odstępowania zezwoleń reglamentowanych innym przedsiębiorcom, zmniejsza się przysługującą pulę zezwoleń na dany kraj obydwu przewoźnikom (odstępującemu i nabywającemu zezwolenie) o dwukrotną liczbę odstąpionych zezwoleń.
 4. Wnioski o nie stosowanie sankcji, o których mowa w ust. 3, będą rozpatrywane indywidualnie na uzasadniony wniosek przewoźnika.
 5. W przypadku zmian uwarunkowań zewnętrznych, obecnie nie możliwych do przewidzenia, takich jak np.:
 • sytuacja kryzysowa na rynku transportowym,
 • niespodziewany wzrost lub spadek liczby przewozów wykonywanych do poszczególnych krajów,
 • zmiana kontyngentów zezwoleń zagranicznych,

powyższe zasady wydawania zezwoleń mogą ulec zmianie w trakcie 2002 roku.

 1. Decyzje o zakresie powyższych zmian będą podejmowane przez Dyrektora Departamentu Transportu Samochodowego w porozumieniu z Dyrektorem BOTM.

   

§ 18.

Wyżej wymienione zasady zostały skonsultowane z przedstawicielami organizacji zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych.

 

TERMINY ODBIORU ZEZWOLEŃ w 2002 roku

Miesiąc

Data rozpoczęcia wydawania

Data ostatniego dnia wydawania

Styczeń 17.12.2001 25.01.2002
Luty 28.01.2002 26.02.2002
Marzec 27.02.2002 26.03.2002
Kwiecień 27.03.2002 25.04.2002
Maj 26.04.2002 24.05.2002
Czerwiec 27.05.2002 25.06.2002
Lipiec 26.06.2002 25.07.2002
Sierpień 26.07.2002 27.08.2002
Wrzesień 28.08.2002 25.09.2002
Październik 26.09.2002 25.10.2002
Listopad 28.10.2002 22.11.2002
Grudzień 25.11.2002 17.12.2002

 

Opracowano na podstawie komunikatu  MI  Nr 26/01


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved