Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > B E L G I A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis <   > Przepisy transportowe w krajach europy <   > ograniczenia w ruchu <
 

 Kary za przekroczenie przepisów 

Przekazujemy opracowanie dotyczące natychmiastowego wpłacania i oddawania w depozyt pewnej kwoty w przypadku stwierdzenia naruszenia niektórych przepisów dotyczących transportu drogowego w BELGII (Dekret Królewski z dnia 19 lipca 2000r. - Belgijski Dziennik Ustaw z dn. 26 lipca 2000r.) otrzymane z Ministerstwa Komunikacji i Infrastruktury w BELGII poprzez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.

 

MINISTERSTWO KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY
DEPARTAMENT TRANSPORTU LĄDOWEGO
TRANSPORT DROGOWY

 

NATYCHMIASTOWE WPŁACENIE LUB ODDANIE W DEPOZYT
PEWNEJ KWOTY W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA PRAWA

 

W dniu 1 września 2000r. weszły w życie w Belgii nowe przepisy dotyczące natychmiastowego wpłacania i oddawania w depozyt pewnej kwoty w przypadku stwierdzenia naruszenia niektórych przepisów dotyczących transportu drogowego (Dekret Królewski z dnia 19 lipca 2000r. dotyczący wpłacenia i oddania w depozyt pewnej kwoty w związku ze stwierdzonym naruszeniem niektórych przepisów dotyczących transportu drogowego - Belgijski Dziennik Ustaw z dn. 26 lipca 2000r.).

 

JAK TEN SYSTEM DZIAŁA ?

W zasadzie naruszenie przepisów jest zgłaszane.

W wyniku ustalenia naruszenia niektórych przepisów (wymienionych dalej) dotyczących transportu drogowego towarów i pasażerów w odniesieniu do czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku, funkcjonariusz kontrolujący może zaproponować osobie, która złamała prawo, następujące możliwości:

z jednej strony - zgłoszenie przewinienia, co może prowadzić do postępowania karnego;

z drugiej strony - natychmiastowe wpłacenie pewnej kwoty. Przyjęcie propozycji zapłaty oznacza przyznanie się do naruszenia prawa. Powoduje to umorzenie postępowania karnego (chyba że PROKURATOR w ciągu miesiąca poinformuje osobę, która naruszyła prawo o zamiarze ścigania).

Powyżej opisana procedura nie wyklucza tego, aby funkcjonariusz kontrolujący mógł zakończyć proces naruszania prawa "metodami administracyjnymi", np. przez przeładunek towarów w przypadku, kiedy nie okazano ważnego zezwolenia na transport, wymiana kierowcy, jeżeli czas wypoczynku dobowego jest niewystarczający itp.

Jeżeli osoba, która naruszyła prawo, nie jest stałym mieszkańcem Belgii i jeżeli nie zgadza się ona na natychmiastowe zapłacenie proponowanej kwoty, to musi oddać pewną kwotę w depozyt jednocześnie ze zgłoszeniem faktu naruszenia prawa. Dla każdego przypadku naruszenia prawa kwota ta jest taka sama, jak kwota wpłaty natychmiastowej. Niemniej jednak całkowita kwota oddana w depozyt będzie zwiększona o BEF 3000 (74,37 EUR) na pokrycie kosztów obsługi prawnej. Jeżeli wydany zostanie wyrok uniewinniający, to złożona w depozyt kwota zostanie zwrócona osobie, która naruszyła prawo. W przypadku skazania kwota zostanie wykorzystana do zapłacenia orzeczonej grzywny i pokrycia kosztów obsługi prawnej. Pozostała nadwyżka zostanie zwrócona.

Jeżeli kwota, która ma być oddana w depozyt, nie zostanie wpłacona, to pojazd zostanie zatrzymany na okres maksymalnie 96 godzin, licząc od momentu stwierdzenia naruszenia prawa. Jeżeli po upływie tego

czasu kwota nadal nie zostanie oddana w depozyt to pojazd zostanie zajęty. Zajęcie zakończy się po wpłaceniu należnej kwoty i po opłaceniu kosztów związanych z zatrzymaniem pojazdu. W przypadku skazania osoby, która naruszyła prawo, pojazd zostanie sprzedany, jeżeli orzeczona grzywna i koszty obsługi prawnej nie zostaną spłacone w ciągu 40 dni od daty wydania orzeczenia. Kwota uzyskana ze sprzedaży zostanie wykorzystana do zapłacenia grzywny, pokrycia kosztów obsługi prawnej i kosztów zatrzymania pojazdu. Pozostała nadwyżka zostanie zwrócona zainteresowanej osobie.

ILE TRZEBA ZAPŁACIĆ ?

Kwota do zapłacenia zależy od rodzaju naruszenia prawa. Najczęstsze przypadki wymienione zostały w poniższej tabeli:

DROGOWY TRANSPORT TOWARÓW

Rodzaj naruszenia prawa

Kwota do zapłacenia lub oddania w depozyt

Brak ważnego zezwolenia na transport

20.000,- BEF

495,79 EUR

Brak ważnego listu przewozowego

5.000,- BEF

123,95 EUR

 

DROGOWY TRANSPORT PASAŻERÓW

Rodzaj naruszenia prawa

Kwota do zapłacenia lub oddania w depozyt

Brak ważnego dokumentu przewozowego, potrzebnego do drogowego transportu pasażerów (lokalne zezwolenie na transport, zezwolenie na prowadzenie działalności, ...)

 

20.000,- BEF

 

495,79 EUR

 

CZAS KIEROWANIA POJAZDEM I CZAS ODPOCZYNKU – TACHOGRAF

Rodzaj naruszenia prawa

Kwota do zapłacenia lub oddania w depozyt

Brak lub nieużywanie tachografu

20.000 BEF

495,79 EUR

Tachograf nieodpowiedni, źle działający lub niewłaściwie stosowany

10.000 BEF

247,89 EUR

Brak jednego (lub większej liczby) arkusza tarczy rejestracyjnej które powinny znajdować się w pojeździe

 

50.000 BEF

1.239,47 EUR

Brak na arkuszu rejestracyjnym (tarczce) jednego (lub większej liczby) z obowiązkowych zapisów ręcznych

20.000 BEF

495,79 EUR

Nieodpowiednie arkusze rejestracyjne (tarczki), używanie brudnych lub uszkodzonych tarczek, wyjęcie tarczki bez upoważnienia.

10.000 BEF

247,89 EUR

Kierowca poniżej minimalnego wymaganego wieku

10.000 BEF

247,89 EUR

Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu (1)

od 2.500 BEF (61,97 EUR)

do 60.000 BEF (1.487,36 EUR)

Niewystarczający czas przerwy w prowadzeniu pojazdu:

- przerwa krótsza niż 15 minut

- przerwa od 15 do 45 minut

 

 

10.000 BEF (247,89 EUR)

5.000 BEF (123,95 EUR)

Niewystarczający czas dziennego odpoczynku

2.500 BEF (61,97 EUR) za każde 30 minut brakującego czasu wypoczynku

(1) kwota ta jest ustalona w zależności od liczby godzin, o jaką przekroczono dozwolony dzienny czas prowadzenia pojazdu i od największej liczby godzin ciągłego odpoczynku w rozważanym okresie dziennego prowadzenia.

 

ILE TRZEBA ZAPŁACIĆ W NAJGORSZYM PRZYPADKU ?

Kwoty należne za poszczególne rodzaje naruszenia przepisów, obciążające tą samą osobę, będą kumulowane.

Niemniej jednak całkowita kwota do natychmiastowego zapłacenia przez jedną osobę naruszającą prawo nie moce przekraczać:

100.000 BEF (2.478,94 EUR) + 3.000 BEF (74,37 EUR) w przypadku oddania w depozyt.

 

CO SIĘ STANIE W PRZYPADKU OSZUSTWA?

Przez oszustwo rozumie się między innymi:

używanie fałszywych lub podrobionych zezwoleń transportowych lub innych podobnych dokumentów,

manipulacje zmierzające do zakłócenia prawidłowego działania tachografu lub poprawnego rejestrowania danych na arkuszach rejestracyjnych (tarczkach);

fałszowanie danych, rejestrowanych na arkuszach (tarczkach) rejestracyjnych;

każde działanie mające uniemożliwić przeprowadzenie kontroli.

W przypadku stwierdzenia tego typu oszukańczych działań całkowita kwota do natychmiastowego zapłacenia zostanie zwiększona o 50.000 BEF (1239,47 EUR). Ponadto w takim przypadku nie będzie obowiązywał górny limit w wysokości 100.000 BEF (2.478,94 EUR).

 

JAK MOŻNA ZAPŁACIĆ ?

Należne kwoty można wpłacić następujący sposób:

gotówką we frankach belgijskich, frankach luksemburdzkich, frankach francuskich, guldenach holenderskich, markach niemieckich, funtach szterlingach lub dolarach amerykańskich;

od dnia 01stycznia 2002r. będzie można płacić w Euro;

euro-czekiem we frankach belgijskich lub Euro.

Po uiszczeniu zapłaty osoba która naruszyła prawo, otrzyma pokwitowanie.

 

DODATKOWE INFORMACJE ?

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Ministerstwo Komunikacji I Infrastruktury
Departament Transportu Lądowego - Transport Drogowy

Kantersteen 12
1000 Brussels
tel. +32 2 517 08 07
tel. +32 2 517 08 06
Fax +32 2 513 26 39

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved