Regulamin zakładania i utrzymania kont e-mail na serwerze www.psm.pl

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA
 

WARUNKI ZAŁOŻENIA KONTA WWW

Informacje na temat kont i stron WWW. na serwerze PSM

Konto oraz prywatna strona zakładana jest na serwerze www.trans.psm. pl.
Adres strony www.nazwa.trans.psm.pl.
Adres konta e-mail: nazwa@trans.psm.pl

Informacje szczegółowe zostaną podane po założeniu konta.

Jeżeli Państwa firma jest stowarzyszona w jednym z ponad dwudziestu organizacji zrzeszających przewoźników i spedytorów w Polsce i stowarzyszenie lub zrzeszenie to posiada podpisaną umowę o obsłudze swoich członków konto e-mail oraz miejsce na strone www otrzymujecie Państwo bezpłatnie.

W przeciwnym wypadku miesięczna opłata za utrzymanie konta wynosi 20 zł netto + 22% VAT. Okresem rozliczeniowym jest kwartał.
Płatna przelewem na konto :

BANK PEKAO S. A. III/O w Szczecinie 11001379-327514-2302-111-0

do 15-go każdego kwartału za dany kwartał.

Regulamin użytkownika serwera kont i stron w systemie PSM

Użytkownik zobowiązuje się do:

 • wykorzystywania konta i strony WWW zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i zasadami netykiety (etykiety użytkowników Internetu),
 • wnoszenia opłat za utrzymanie strony i konta zgodnie z regulaminem.

Użytkownik zobowiązuje się, że na swoich stronach WWW nie będzie publikował treści:

  • sprzecznych z polskim prawem,
  • obrażających osoby trzecie.

Zabronione jest:

  • tworzenie stron dostępnych jedynie dla wybranych grup użytkowników (stron zabezpieczonych hasłem)
  • składowanie materiałów (plików etc.), które są jedynie wywołaniem z innych serwisów WWW.

Użytkownik w pełni odpowiada za zawartość swoich stron WWW. W szczególności zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich.

Użytkownikowi nie wolno posługiwać się serwerem kont do wysyłania spamu.

Konta użytkownika wraz ze znajdującą się na nich korespondencją i stronami WWW, może zostać skasowane przez PSM w następujących przypadkach:

  • jeżeli nie dokonano opłaty za utrzymywanie konta w terminie do 15 każdego miesiąca,
  • jeżeli użytkownik podał nieprawidłowe dane w formularzu rejestracyjnym,
  • jeżeli użytkownik w istotny sposób naruszy zasady etykiety sieciowej,
  • w innych, wyjątkowych przypadkach, wynikających z obowiązującego w Polsce prawa.

Prywatna strona WWW umieszczona na serwerach PSM może zostać usunięta:

  • jeżeli nie dokonano opłaty za utrzymywanie konta w terminie do 15 każdego miesiąca,
  • równocześnie z usunięciem konta poczty elektronicznej użytkownika strony
  • w przypadku rażącego naruszenia netykiety przez użytkownika strony
  • w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie
  • w innych, wyjątkowych przypadkach wynikających z obowiązującego w Polsce prawa

PSM zastrzega sobie prawo wysyłania na konta własnych i cudzych treści o charakterze komercyjnym.

PSM zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych, uzyskanych z formularzy rejestracyjnych w celach komercyjnych. Indywidualne dane nie będą jednak ujawniane osobom trzecim.

PSM zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszania działalności systemu kont i stron w systemie PSM na skutek nieprzewidzianych sytuacji niezależnych od operatora.

Listy wysyłane na adres admin@psm.pl bez zgody nadawcy mogą być publikowane na WWW w celu tworzenia FAQ.

PSM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zawieszenia działalności serwerów kont .

PSM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystywania kont i stron WWW przez ich użytkowników, a w szczególności za treści przesyłanych listów i treści publikowane na stronach WWW.

PSM zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Każdy nowy regulamin wejdzie w życie najwcześniej po 14 dniach od opublikowania go na stronach WWW.

Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez PSM S.C. podanych danych w formularzu, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych . Użytkownik ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

Akceptuję powyższe warunki regulaminu i chcę założyć konto.


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2002r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved